• UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
Modell: WSHOP-7186
 • UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
 • UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
 • UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
 • UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
Modell: 32012144001
Modell: 32012144002
Modell: 32012144003
Modell: 32012144004
Modell: 32012144005
Modell: EPNN9286
Modell: SL2600UHF
 • UHF BULK – 403 – 480 MHz 2-3W @ 20pcs.
 • VHF – 136 – 174 MHz 2-3W
 • VHF BULK- 136 – 174 MHz 2-3W @ 20pcs.
Modell: XT420
Modell: XT460
Modell: CLP446e 1.0W
Modell: CLP446e 0.5W
Modell: TLKR-T42
Topsælgere