Model: PMMN4090A
 • UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
Model: WSHOP-7186
 • UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
 • UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
 • UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
Model: dm1600
Model: CB000262A01
Model: TLKR-T42
 • UHF 440-470 MHz
 • VHF 136-174 MHz
Model: 32012144001
Model: 32012144002
Model: 32012144003
Model: 32012144004
Model: 32012144005
Model: EPNN9286
Model: SL2600UHF
 • UHF BULK – 403 – 480 MHz 2-3W @ 20pcs.
 • VHF – 136 – 174 MHz 2-3W
 • VHF BULK- 136 – 174 MHz 2-3W @ 20pcs.
Model: XT420
Model: XT460
Model: CLP446e 1.0W
Model: CLP446e 0.5W
Bestsellers